Dự án Solar

Cụm Xưởng 7-8 Thuận Đạo

Địa điểm

Long An

Công suất

1970kWp

Số lượng tấm pin

5184

Số lượng biến tần

24

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR