Dự án Solar

Cụm Kho 1-2-3-4 Long An

Địa điểm

Long An

Công suất

5579kWp

Số lượng tấm pin

13932

Số lượng biến tần

65

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR