Dự án Solar

Cụm Kho 7-8 Long An

Địa điểm

Long An

Công suất

4752kWp

Số lượng tấm pin

10800

Số lượng biến tần

40

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR